LPS är ett alternativ till självfallssystem där de är mindre lämpliga av miljömässiga, topografiska eller ekonomiska skäl. T.ex. för fastigheter där anslutning av avlopp ska ske på kommunala tryckavloppssystem eller där avloppet måste pumpas mellan hus och slamavskiljare, pga. topografin. Eller i områden med tät bebyggelse där avloppet pumpas från flera bostadshus eller sommarstugor till en gemensam punkt.

LPS är bäst vid:

  • Högt grundvatten
  • Strandbebyggelse
  • Bergig terräng
  • Flack terräng
  • Kuperad terräng
  • Områden med höga kulturvärden (fornlämningar)
  • Vid glesare bebyggelse